Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 01.04.2010 r. (Rozp. weszło w życie dn. 03.04.2010 r.) można prowadzić kwalifikację wstępną przyspieszoną obejmującą 140 godz. - dla osób które ukończyły 24 lata dla kat. D i 21 lat dla kat. C.

Cena kursu: 2800 zł.

Kwalifikację wstępną powinien ukończyć kierowca, który uzyskał:

 • Prawo jazdy kat. C lub C1 - po dniu 10 września 2009 r.,
 • Prawo jazdy kat. D lub D1 - po dniu 10 września 2008 r.

Okres ważności kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to 5 lat.
Po tym okresie kierowca zobowiązany jest ukończyć szkolenie okresowe.

Do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej może przystąpić osoba, która:

 • przebywa co najmniej 185 dni w roku na terenie RP - ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, bądź.
 • studiuje od co najmniej 6 miesięcy na terenie RP i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt.
 • nie będąca obywatelem Państwa członkowskiego UE, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 140 godzin zajęć.

Szkolenie to prowadzone jest w formie kursu kwalifikacyjnego i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych, w zakresie:

 1. części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii, oraz
 2. części specjalistycznej - dla prawa jazdy kategorii:
  1. C, C+E, C1 i C1+E lub
  2. D, D+E, D1i D1+E - zgodnie z programem szkolenia.

Kurs obejmuje:

 1. w części podstawowej 97 i pół godziny zajęć teoretycznych;
 2. w części specjalistycznej:
  1. 32 i pół godziny zajęć teoretycznych,
  2. 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz
  3. 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Po ukończeniu szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu, które uprawnia go do przystąpienia do egzaminu teoretycznego (test kwalifikacyjny) przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę.

Test egzaminacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:

 1. test podstawowy składający się z 20 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego, oraz
 2. test specjalistyczny składający się z 10 pytań - w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E

Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

 1. 16 na 20 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz
 2. 5 na 10 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi 30 minut.