Obowiązujące od 19.01.2013 r.

Zadania egzaminacyjne stosowane na Egzaminie Państwowym oraz kryteria oceny wykonania tych zadań.
Dotyczy kategorii AM, A1, A2, A2

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:
1. wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego,
o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
2. sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
3. zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
4. podparcie pojazdu na podpórce.

Sposób wykonania części zadania z tego punktu opisany obok

UWAGA: DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA
SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

A

zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku.

B

sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch)

C

zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,

D

podparcie pojazdu na podpórce.

2. Jazda po łukach w kształcie cyfry 8

A

Upewnienie się o możliwości jazdy:

 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

B

5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.

Sposób wykonania zadania:

 • niepodpieranie się nogami,
 • niepotrącanie pachołków.

POTRĄCENIE / DOTKNIĘCIE PACHOŁKA / SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

3. Slalom wolny pomiędzy 5 ``bramkami`` ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu

A

Upewnienie się o możliwości jazdy:

 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

B

5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8.

Sposób wykonania zadania:

 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków.

POTRĄCENIE / DOTKNIĘCIE PACHOŁKA / SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

4. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym

A

Upewnienie się o możliwości jazdy:

 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

B

przejazd pomiędzy 5 pachołkami

Sposób wykonania zadania:

 • średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
 • przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu,
 • niepodpieranie się nogami,
 • niepotrącanie pachołków.
 • Uwaga: średnia prędkość nie dotyczy kat. AM

POTRĄCENIE / DOTKNIĘCIE PACHOŁKA / SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU ORAZ 2-KROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

5. Ominięcie przeszkody (nie dotyczy KAT. AM)

A

Upewnienie się o możliwości jazdy:

 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

B

2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

 • prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 • przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków.

POTRĄCENIE / DOTKNIĘCIE PACHOŁKA / SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu (nie dotyczy KAT. AM)

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

W kryteriach nie opisano postępowania ruszania na wzniesieniu motocyklem.

7. Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu (nie dotyczy KAT. AM)

Prędkość wymagana to min. 50 Km/h.
Zadanie to ma na celu sprawdzenie umiejętności zatrzymania pojazdu niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jakim jest np. zatrzymanie w celu wysadzenia pasażera lub jego zabrania. Musi ono być wykonane zgodnie z techniką kierowania pojazdem, czyli zdający powinien hamować w sposób łagodny i przewidywalny dla innych kierujących.
W WORD Kalisz zadanie wykonywane na placu manewrowym ośrodka. Egzaminator tłumaczy skąd należy ruszyć i wskazuje miejsce do zatrzymania.

W OBU PRZYPADKACH SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

8. Hamowanie awaryjne

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, – w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości mini­mum 50 km/h (PRĘDKOŚĆ nie dotyczy KAT. AM) przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.

Manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania. W WORD Kalisz manewr wykonywany na placu manewrowym. Egzaminator tłumaczy skąd należy ruszyć.

Musisz zaprezentować, że w sytuacji nagłej / awaryjnej, np. w trakcie jazdy po mieście wybiega Ci dziecko wprost przed motocykl, umiesz szybko zatrzymać motocykl.

Nie rozbić się! Ale w sytuacji gdzie nie da się ominąć! ZATRZYMAĆ POJAZD!!!! – możliwie szybko. W zależności od warunków, na tyle ile jest to możliwe.
Osoba egzaminowana po usłyszeniu sygnału HAMUJ!, STOP! lub innego słowa umówionego z egzaminatorem jako sygnał do wykonania manewru hamowania awaryjnego, energicznie naciska na klamkę i pedał hamulca w motocyklu i kontynuuje manewr, aż do zatrzymania pojazdu w możliwie najkrótszym czasie. W ostatniej fazie hamowania, w razie możliwości, należy wcisnąć sprzęgło w celu nie dopuszczenia do nieruchomienia silnika pojazdu. Unieruchomienie silnika w trakcie wykonywania zadania nie ma wpływu na ocenę wykonania manewru.

 

SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

W tym momencie możesz jużwyjechać na egzamin w ruchu drogowym

Egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy dobiera trasę przejazdu

nie dotyczy egzaminów państwowych prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii AM.

Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin kategorii AM

określa ośrodek egzaminowania w porozumieniu z właściwym marszałkiem województwa; plan z przebiegiem tej trasy wywiesza się w ogólnodostępnym miejscu ośrodka egzaminowania w taki sposób, aby osoby egzaminowane mogły się zapoznać z jej przebiegiem.

W ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A

egzaminator ocenia wykonanie zadań egzami­nacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną.

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym dla prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A wynosi 25 minut.
Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przy­padku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w spo­sób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Przez zachowanie osoby egzaminowanej w sposób zagrażający bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego rozumie się w szczególności:

I

przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk

II

najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki

II

dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania

Jeśli masz dodatkowe pytania,
zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas +48 796 12 12 12

lub skorzystaj z formularza

Napisz wiadomość