Podesty ruchome

Celem kursu jest:

 1. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń uprawniających do obsługi podestów ruchomych, w stopniu zapewniającym bezpieczną obsługę i eksploatację urządzenia.
 2. Przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z warunkami technicznymi UDT.

Słuchaczami kursów w zakresie obsługi podestów ruchomych są głównie osoby z tzw. wolnego naboru jak i wskazane przez zleceniodawców. Szkolenia odbywają się w grupach, w godzinach i dniach dostosowanych do wymagań zleceniodawcy w jego lokalu i na jego urządzeniach. Osoby z wolnego naboru są organizowane w odrębne grupy i szkolone na urządzeniach zapewnionych przez ośrodek szkoleniowy OSK PAWLAK.

Uczestnikami zajęć są osoby pełnoletnie, posiadające odpowiednie predyspozycje fizyczne i psychiczne potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do uczestnictwa kandydata na kursie (Badania wysokościowe).

cel szkolenia:

Szkolenie z zakresu obsługi samojezdnych podestów ruchomych pozwala uczestnikom na praktyczne zapoznanie się z samojezdnymi podestami ruchomymi oraz sposobami ich wykorzystania w pracach na wysokości. Absolwent szkolenia po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przez komisją z UDT otrzymuje uprawnienia do obsługi samojezdnych podestów ruchomych. Powyższe uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT i BHP, powinien posiadać każdy operator samojezdnych podestów ruchomych.

Program:

 1. Przepisy dozorowe UDT,
 2. charakterystyka ogólna i podział podestów,
 3. stateczność podestów – obciążenia działające na podest,
 4. wytrzymałość podestów – urządzenia zabezpieczające,
 5. podwozia i mechanizmy napędowe,
 6. platforma robocza i urządzenia sterownicze,
 7. przygotowanie podestu do pracy – czynności w czasie pracy i po jej zakończeniu,
 8. przepisy bhp oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 9. zajęcia praktyczne- nabycie umiejętności obsługi podestu ruchomego przejezdnego.