Zadania egzaminacyjne obowiązujące od 19.01.2013 r. stosowane na Egzaminie Państwowym oraz kryteria oceny wykonania tych zadań.

Dotyczy kategorii  AM, A1, A2, A

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 1. dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A
  1. wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
  2. sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
  3. zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
  4. podparcie pojazdu na podpórce.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA
SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

2. Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami "bramkami" ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
 3. 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
 4. upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków.

Ósemka

Slalom wolny

POTRĄCENIE / DOTKNIĘCIE PACHOŁKA / SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

3. Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

 • średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
 • przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu,
 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków.

Slalom szybki

POTRĄCENIE / DOTKNIĘCIE PACHOŁKA / SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU ORAZ DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

4. Ominięcie przeszkody (nie dotyczy KAT. AM)

 1. upewnienie się o możliwości jazdy:
  1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
  2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
  3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 2. 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

 • prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 • przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony, tak aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków.

Ominięcie przeszkody

POTRĄCENIE / DOTKNIĘCIE PACHOŁKA / SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU ORAZ DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.

W kryteriach nie opisano postępowania ruszania na wzniesieniu motocyklem.

SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU ORAZ DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

6. Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu (nie dotyczy KAT. AM)

Prędkość wymagana to min. 50 Km/h.

Zadanie to ma na celu sprawdzenie umiejętności zatrzymania pojazdu niewynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jakim jest np. zatrzymanie w celu wysadzenia pasażera lub jego zabrania. Musi ono być wykonane zgodnie z techniką kierowania pojazdem, czyli zdający powinien hamować w sposób łagodny i przewidywalny dla innych kierujących.

W WORD Kalisz zadanie wykonywane na placu manewrowym ośrodka. Egzaminator tłumaczy skąd należy ruszyć i wskazuje miejsce do zatrzymania.

SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU ORAZ DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

7. Hamowanie awaryjne

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A, – w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości mini­mum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.

Manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania. W WORD Kalisz manewr wykonywany na placu manewrowym. Egzaminator tłumaczy skąd należy ruszyć.

Musisz zaprezentować, że w sytuacji nagłej / awaryjnej, np. w trakcie jazdy po mieście wybiega Ci dziecko wprost przed motocykl, umiesz szybko zatrzymać motocykl. Nie rozbić się! Ale w sytuacji gdzie nie da się ominąć! ZATRZYMAĆ POJAZD!!!! - możliwie szybko. W zależności od warunków, na tyle ile jest to możliwe.

Osoba egzaminowana po usłyszeniu sygnału HAMUJ!, STOP! lub innego słowa umówionego z egzaminatorem jako sygnał do wykonania manewru hamowania awaryjnego, energicznie naciska na klamkę i pedał hamulca w motocyklu i kontynuuje manewr, aż do zatrzymania pojazdu w możliwie najkrótszym czasie. W ostatniej fazie hamowania, w razie możliwości, należy wcisnąć sprzęgło w celu nie dopuszczenia do nieruchomienia silnika pojazdu. Unieruchomienie silnika w trakcie wykonywania zadania nie ma wpływu na ocenę wykonania manewru.

SPOWODOWANIE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWU ORAZ DWUKROTNE NIEPRAWIDŁOWE WYKONANIE ZADANIA SKUTKUJE WYNIKIEM NEGATYWNYM / PRZERWANIEM EGZAMINU

I JUŻ MOŻESZ WYJECHAĆ NA EGZAMIN W RUCHU DROGOWYM! ;-)

 1. Egzaminator przeprowadzający egzamin państwowy dobiera trasę przejazdu – nie dotyczy egzaminów państwowych prowadzonych w zakresie prawa jazdy kategorii AM.
 2. Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa ośrodek egzaminowania w porozumieniu z właściwym marszałkiem województwa; plan z przebiegiem tej trasy wywiesza się w ogólnodostępnym miejscu ośrodka egzaminowania w taki sposób, aby osoby egzaminowane mogły się zapoznać z jej przebiegiem.
 3. W ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzami­nacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną.

Minimalny czas trwania jazdy w ruchu drogowym dla prawa jazdy kategorii: AM, A1, A2, A wynosi 25 minut.

Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przy­padku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w spo­sób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Przez zachowanie osoby egzaminowanej w sposób zagrażający bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego rozumie się w szczególności:

 1. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
 2. najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
 3. dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania.